KWANTUMSZKOLENIA
 
Jemiołowa 63, Wojnowice,
55-003 Czernica
 
Tel.: +48 605 636 914
E-mail:
 
Dowiedz się o Nas więcej fb

 

 

Skontaktuj się z nami

Wypełniając formularz zgadzacie się Państwo na przetwarzanie Państwa danych zgodnie z prowadzoną przez Kwantum Szkolenia POLITYKĘ PRYWATNOŚCI.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności:

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Zasady ogólne:

1. Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony www.kwantumszkolenia.com.pl (nazwane dalej „Stroną”).

2. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze Strony jest Kwantum Szkolenia, ul. Jemiołowa 63, Wojnowice, 55-003 Czernica.

3. Administrator danych przetwarza dane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

4. Polityka prywatności określa m.in.:

  • zakres i sposoby przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników Strony,

  • możliwość uzyskiwania dostępu do tych danych,

  • sposoby wykorzystania tych danych.

 

II. Sposoby zbierania danych o użytkowniku

1. Zbieramy i przetwarzamy tylko te dane, które użytkownik sam nam poda.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda jest wyrażana poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego. Dane podane w formularzu przetwarzane są dla celów określonym w danym formularzu, najczęściej w celu umożliwienia Stronie kontaktu z użytkownikiem drogą poczty elektronicznej, drogą telefoniczną w związku z uczestnictwem w kursach, warsztatach lub w celu innego kontaktu handlowego.

3. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie jego danych osobowych może być w każdym czasie odwołana. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także prawo żądania ich usunięcia. O powyższe informacje może zwrócić się na adres poczty elektronicznej administratora – albo listownie na adres siedziby firmy KWANTUM SZKOLENIA.

 

III. Zakres danych gromadzonych o użytkowniku za pośrednictwem Strony oraz sposób ich wykorzystania:

1. Zakres przetwarzania danych zależy od zakresu udzielonej przez użytkownika zgody.

2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację oraz kontakt z nim tj. co najmniej imię, nazwisko, adres e-mail. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i zależne od woli osoby udzielającej zgody na ich przetwarzanie.

3. W przypadku niektórych produktów i usług konieczne może stać się podanie bardziej szczegółowego zakresu danych osobowych. W takim przypadku cele przetwarzania zostaną wskazane jednocześnie wraz z odpowiednim formularzem służącym do zarejestrowania odpowiednich danych osobowych przez użytkownika.

4. Dane osobowe klienta mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:

  • bieżącego kontaktu w sprawie uczestnictwa w kursach, wydarzeniach, warsztatach;

  • działań marketingowych;

  • wysyłanie informacji handlowych;

  • tworzenia baz danych użytkowników;

  • ulepszenia naszej oferty produktowej oraz zawartości strony.

5. Dane osobowe użytkownika mogą być również przekazywane uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych.

 

IV. Sposób ochrony Państwa danych osobowych:

1. nformacje o użytkowniku są przetwarzane przez ADO z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania polskiego prawa, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Dostęp do danych osobowych użytkowników mają dostęp jedynie upoważnione osoby (pracownicy i zleceniobiorcy ADO), którzy są zobowiązani do zachowania tych danych w tajemnicy.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Stronę narusza przepisy Rozporządzenia.